Διαχείριση της Μετανάστευσης και Διεθνείς Οργανισμοί: Ιστορία της ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΜΙΜΙΟ εξετάζει την ανάδυση των πολιτικών, των πρακτικών και των λόγων (discourse) που συνδέονται με την έννοια της «διαχείρισης της μετανάστευσης» μέσα από τη μελέτη της ίδρυσης και της δράσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ). Η ΔΕΜΕ υπήρξε ο πρώτος διακυβερνητικός οργανισμός που επιφορτίστηκε με τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ΔΕΜΕ μετονομάστηκε σε Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) το 1989 έχοντας προηγουμένως μετατραπεί σε έναν από τους κύριους φορείς διαχείρισης της μετανάστευσης στο σύγχρονο κόσμο.

©IOMGreece 

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να μελετήσει την εδραίωση της διεθνούς ρύθμισης της ανθρώπινης κινητικότητας στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, την ίδρυση της Προσωρινής Διακυβερνητικής Επιτροπής δια την Μετακίνησιν Μεταναστών εξ Ευρώπης (ΠΔΕΜΜΕ) και τη μετατροπή της σε μόνιμο φορέα, στη Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης (ΔΕΜΕ). Βασιζόμενη σε εκτεταμένη αρχειακή έρευνα και υιοθετώντας μία διεθνική προσέγγιση, η ερευνητική ομάδα εστιάζει στη μελέτη των δραστηριοτήτων της ΔΕΜΕ ως τις αρχές της δεκαετίας του 1960, στα χρόνια δηλαδή της εδραίωσής της. Το Πρόγραμμα εντάσσει την ίδρυση και εδραίωση της ΔΕΜΕ ως διεθνούς γραφειοκρατίας στο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής και εξετάζει τη διαμόρφωση και εξέλιξη της δομής, των προτεραιοτήτων και των πρακτικών της.